Buscar
  • Menú Principal
  • Est. Meteorològica
  • Mareògraf
  • Previsió
L'estratègia de sostenibilitat ambiental del port de Tarragona
       L'estratègia de sostenibilitat ambiental del port de Tarragona es concep per transformar la seva interrelació amb el medi ambient en un dels recursos que possibilitin el seu creixement, evitant que una mala gestió dels aspectes ambientals de les activitats comercials afecti negativament al negoci, optimitzant el procés constructiu i l'aprofitament de les seves infraestructures i aconseguint la seva integració amb l'entorn ambiental i social a través de la promoció del desenvolupament sostenible com a model de gestió de l'activitat portuària.

       L'estratègia es desenvolupa a la Política ambiental De l'Autoritat Portuària de Tarragona, i es basa en els següents objectius estratègics:

1. Assolir un elevat nivell de compromís tècnic en els serveis i operacions portuàries mitjançant el seu control, la sistematització de la gestió ambiental i la prevenció de riscos.
2. Reconèixer i interioritzar les inquietuds dels nostres grups d'interès.
3. Comunicar, informar sobre la nostra resposta.
4. Buscar la col·laboració de les administracions competents.

El Quadre de Control Ambiental permet informar sobre la situació ambiental, meteorològica i oceanogràfica del port de Tarragona, ajudant al control intern i extern dels vectors ambientals més rellevants.
Accés públic a la informació ambiental
       El Conveni sobre accés a la informació, la participació del públic en la presa de decisions i l'accés a la justícia en matèria de medi ambient, fet a Aarhus el 25 de juny de 1998 i ratificat per Espanya el desembre de 2004, conegut com a Conveni d'Aarhus, estableix tres principis de dret perquè els ciutadans europeus gaudeixin del dret a un medi ambient saludable i compleixin el deure de respectar-lo i protegir-lo:

1. El dret a accedir a la informació ambiental, essencial en la conscienciació i educació ambiental de la societat.
2. El dret a participar en els processos de presa de decisions sobre l'autorització de determinades activitats.
3. L'aprovació de plans i programes i l'elaboració de disposicions de caràcter general de rang legal o reglamentari.
4. I finalment, el dret d'accés a la justícia. La Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient defineix el marc jurídic que permet la ratificació del conveni traslladant les directives 2003/4 / CE sobre l'accés del públic a la informació ambiental i 2003/35 / CE per la qual s'estableixen mesures per a la participació del públic en determinats plans i programes relacionats amb el medi ambient.

       L'Autoritat Portuària de Tarragona, com autoritat pública, proporciona accés a la informació registrada en els seus equips de monitoratge ambiental, tant amb caràcter immediat com històric, a través del Quadre de Control Ambiental i de les memòries de responsabilitat social i declaracions ambientals conseqüència del procés d'implantació d'un sistema de gestió ambiental.
Quadre de Control Ambiental del port de Tarragona
¿Què és el Quadre de Control Ambiental?

     Els quadres de control es defineixen com a sistemes d'indicadors que faciliten la presa de desicions i el control. El quadre de control ambiental de l'Autoritat Portuaria de Tarragona, on la seva estructura final es resumeix en la següent figura,    
és hereu dels resultats del projecte HADA, iniciativa subvencionada per la Comissió Europea a través del Programa Life (Life02 ENV / E / 000274), i té la finalitat de disposar de forma integrada, de tota la informació meteorològica, oceanogràfica i de qualitat de l'aire, aigua i sòls disponible de la xarxa instrumental de l'Autoritat Portuària de Tarragona, així com el diagnòstic i pronòstic oceanometeorológic procedent de models numèrics gestionats per diferents institucions (Agència Estatal de Meteorologia i organisme públic Ports de l'Estat), als resultatses te accés a través de diferents convenis de col·laboració.

      
El seu objectiu és facilitar el control de les accions de vent, onatge, corrents i marees que afecten el port i dels efectes ambientals de les operacions i serveis que tenen lloc en ell, la recomanació automàtica de formes d'operació i permetre l'accés immediat a les variables monitoritzades per aquells organismes competents interessats.
Distribució dels equips instal·lats al port.
1.- Estació meteorològica Costa
2.- Estació meteorològica Port Control
3.- Estació meteorològica Mareografo
4.- Estació meteorològica HADA
5.- Estació meteorològica Moll Hidrocarburs
6.- Estació meteorològica Marina Tàrraco
8.- Mareografo
Centrar imatge
Parar actualizació auto.